Mun.Ploiesti str. Vasile Lupu nr. 60-62 0040 0244.524.234
0040.0244.523.081
  fax: 0244.524.234
djep@ph.e-adm.ro
 
 
 
 
 
 
Stare civilă
Evidenţa persoanelor
Formulare necesare
Comunicate de presă
Naşteri, căsătorii, decese
Cărţi de identitate
Lista cu formularele necesare le gasiţi aici, de unde le puteţi lista
Va tinem la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra
 
De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

 

Cetățeanul român are obligația ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă să ceară transcrierea acestor acte la Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor sau la Primăria unității administrativ-teritoraile în a cărei rază domiciliază.

 

A T E N Ţ I E
cetăţenii care nu declară/ înregistrează, în termenul legal, căsătoria  pot fi sancţionaţi cu  amendă cuprinsă între 100 –200 lei

1. Ce trebuie făcut    în străinătate
 • se încheie căsătoria la autorităţile competente din străinătate
 • certificatul/extrasul de căsătorie
 • IMPORTANT, la primirea certificatului/ extrasului de căsătorie, acesta SE VA CITI, astfel încât informaţiile înscrise în acest document să corespundă întocmai cu datele de identitate corecte ale celor 2 soţi. Dacă constataţi că există greşeli insistaţi la emitent să le corecteze
 • certificatul/ extrasul de stare civilă va fi APOSTILAT la autorităţile competente ale statului care a încheiat căsătoria (în străinătate), pe cheltuiala şi efortul persoanelor interesate (vezi  aici  informaţii  referitoare  la  APOSTILLE).
2. Ce trebuie făcut     în România Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al D.J.E.P. Prahova.
 • în termen de 6 luni, oricare dintre soţi – cetăţean român ori un împuternicit cu procură specială, făcută la notar în ţară (ori străinătate după caz – simplă, cu apostille, supralegalizată) să solicite la Primăria locului de domiciliu TRANSCRIEREA certificatului/ extrasului de căsătorie.

 

În acest sens se vor face următoarele:

LA  TRADUCĂTOR  AUTORIZAT

 • se traduce în integralitate certificatul/ extrasul de căsătorie, emis în străinătate;
 • se traduce în integralitate certificatul/ extrasul de naştere, emis în străinătate, al soţului/ soţiei – cetăţean străin (dacă este cazul);
 • certificatul de căsătorie/ naştere din străinătate se ataşează la traducerea efectuată

LA  NOTARUL  PUBLIC

 • se legalizează:
 • traducer(ea/ile)
 • copia certificatului/ extrasului de căsătorie (integral);
 • se declară, din partea ambilor soţi (în aceeaşi declaraţie notarială), dacă sunt cetăţeni români, sau numai din partea soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie (dacă în certificatul/ extrasul de stare civilă, emis în străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie). 

LA  COPIATOR

 • se execută fotocopii de pe:
 • cartea de identitate al soţului/ soţiei – cetăţean român/ cetăţeni români;
 • paşaportul/ actul de identitate, emis în străinătate pentru soţul cetăţean străin;
 • certificatul de naştere al ambilor soţi;
Acte necesare
(se vor citi cu atenţie indicaţiile de mai sus)
Daca s-au citit cu atentie indicatiile de mai sus, se poate pregati un opis cu:
 1. Certificatul/ extrasul de căsătorie, CU APOSTILLE, emis de autorităţile competente din străinătate, – original şi copie legalizată (la notar);
 2. Traducerea legalizată a certificatului/ extrasului de căsătorie, făcută în România, la traducător autorizat şi legalizată la notar – original;
 3. Cărţile de identitate ale soţilor (paşaport/ act identitate pentru soţul cetăţean străin);
 4. Certificatul de naştere al soţului/ soţiei (emis în România/ străinătate –  tradus şi legalizat - dacă este cazul) - original şi copie;
 5. Declaraţie notarială privind numele soţilor, după căsătorie (dacă este cazul);
 6. o declaraţie notarială apostilată din care să rezulte că acesta nu mai are căsătorii anterioare. În caz contrar nu se eliberează certificatul de căsătorie în România.
Legislaţie aplicabilă
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată cu modificarile şi completarile ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;
Important de ştiut

Ce înseamnă noţiunea de a transcrie potrivit dicţionarului

TRANSCRIE, transcriu - a scrie din nou (pe altă foaie) un text fără modificări, a face o copie scrisă; a copia. ♦ A înscrie, a înregistra, a copia un act, o convenC›ie etc. într-un registru public special.

Cetăţenii români adresează cererea de transcriere

 • la starea civilă a primăriei de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul.

Cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România

 • depun cererea şi actele necesare transcrierii Certificatului de căsătorie la Primăria sectorului 1 – Bucureşti.

Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu certificat de cetăţenie

Dacă fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere temporară emis de O.R.I.*

 

 • depun cererea de transcriere a certificatelor de stare civilă, procurate din străinătate la Primăria sector 1 Bucureşti.

* O.R.I. = Oficiul Român pentru Imigrări - Biroul pentru străini

Dacă fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere PERMENANENTĂ emis de O.R.I.*
 • depun cererea de transcriere a certificatelor de stare civilă la primăria locului de domiciliu din România.

Neconcordanţe

 • în situaţia în care la depunerea cererii de transcriere, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/ sau prenumele titularilor actului, faţă de starea civilă şi evidenţa persoanelor cunoscută în România, se vor prezenta documente necesare clarificării neconcordanţelor privind numele/ prenumele;
 • cererea de transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor;
 • dacă se stabileşte că în certificatul/ extrasul de căsătorie emis în străinătate au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în starea civilă şi evidenţa persoanelor din România, transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.

    Transcrierea căsătoriei în actele de stare civilă române, este posibilă numai dacă pe marginea actului de naştere nu există menţiune de căsătorie ori dacă aceasta este încetată sau desfăcută prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Se poate transcrie certificatul de căsătorie ce atestă mariajul dintre un bărbat şi o femeie

 • este interzisă transcrierea/înscrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă emise de autorităţile străine privind căsătoria dintre persoane de acelaşi sex ori a parteneriatelor civile încheiate sau contractate în străinătate, fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini.
 
 
 
Înapoi la:HomeSunteţi la:TRANSCRIEREA CERTIFICATULUI DE CASATORIE CU APOSTILA