Mun.Ploiesti str. Vasile Lupu nr. 60-62 0040 0244.524.234
0040.0244.523.081
  fax: 0244.524.234
djep@ph.e-adm.ro
 
 
 
 
 
 
Stare civilă
Evidenţa persoanelor
Formulare necesare
Comunicate de presă
Naşteri, căsătorii, decese
Cărţi de identitate
Lista cu formularele necesare le gasiţi aici, de unde le puteţi lista
Va tinem la curent cu tot ce se intampla in institutia noastra
Eliberarea actului de identitate cu ocazia modificării ori schimbării numelui________Modificată în : 29.09.2020

CARTEA DE IDENTITATE

 • Atunci când eşti parte la:
 • schimbări în filiaţie
 • căsătorie
 • nulitatea căsătoriei
 • divorţ
 • schimbare de nume/ prenume/ sex
 • adopţie/ desfacerea adopţiei
Este important să ştii că nu trebuie să depăşesti termenul de 15 zile pentru a solicita un nou act de identitate. Altfel, esti pasibil de o amendă. cuprinsă în acest moment între 40 şi 80 lei. .

În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci când eşti parte la:

–MODIFICĂRI / SCHIMBĂRI  DE  NUME ,
Modificări în statutul civil ce obligă solicitarea unui nou act de identitate

Ce înseamnă noţiunea de nume, din punctul de vedere al dicţionarului:

   NUME,
 • cuvânt sau grup de cuvinte prin care numim, arătăm cum se cheamă o fiinţă sau un lucru, o acţiune, o noţiune etc. şi prin care acestea se individualizează.


Căsătoria, majoritatea divorţurilor, schimbarea numelui sau/şi prenumelui, sunt acte voluntare ale fiecăruia dintre noi.

De ce trebuie schimbate actele de identitate

 • În general, cu ocazia căsătoriei – prin opţiune, soţul/soţia preia numele de familie al celuilalt soţ sau invers, cu ocazia divorţului soţul/soţia revine la numele avut anterior căsătoriei.
   
 • Opţiunea fiecărui cetăţean:
  • de a se căsători;
  • de a divorţa;
  • de a schimba numele şi/sau prenumele,
   odată însuşită de către acesta, devine obligatorie, atât pentru titular, cât şi pentru terţi

   
 • Statul, prin evidenţa persoanelor, urmăreşte o actualizare permanentă a datelor sale oficiale, cu informaţiile privind starea civilă actualizată, cu domiciliul şi cu imaginea cetăţenilor săi.

IMPORTANT

 • Actul de identitate care conţine date ce nu mai sunt în concordanţă cu realitatea
 • trebuie schimbat în termen de maximum 15 zile de la data la care au intervenit modificări în statutul civil al oricărui cetăţean.
 

A T E N Ţ I E

cetăţenii care nu solicită eliberarea unui nou act de identitate, în termenul legal de 15 zile – vor fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 40 şi 80 lei
Unde pot solicita act de identitate Lista cu toate SPCLEP-urile si localitatile arondate acestora.-click AICI
Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • cererea şi actele necesare se depun, personal, la S.P.C.L.E.P.-ul de la locul de domiciliu sau resedinţă.
Program de lucru aferent tuturor SPCLEP-urilor din judet - click AICI
Acte necesare

Pentru schimbarea actului de identitate cu ocazia modificării ori schimbării numelui:

 1. actul de identitate, aflat în posesie, plus vechea carte de alegător
 2. certificatul de naştere (original şi fotocopie)
 3. documentul care atestă modificarea /schimbarea numelui, constând în act administrativ/ sentinţă civilă, definitivă şi irevocabilă (original şi fotocopie)
 4. DUPĂ CAZ, în funcţie de situaţia în care te afli
 5. certificat de căsătorie  (original şi fotocopie)
 6. sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă/ certificat de divorţ  (original şi fotocopie)
 7. certificat de deces al soţului/soţiei,  (original şi fotocopie)
 8. certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani  (original şi fotocopie)
 9. actul prin care se face dovada spaţiului în care locuieşti (copie si original).
 10. dacă domiciliul este al unei alte persoane (prin luare în spatiu), va trebui să fii însoţit de proprietarul domiciliului.
 11. există şi posibilitatea ca proprietarul domiciliului să nu fie prezent şi să fie suficientă o declaraţie a acestuia de luare în spaţiu plus actul de proprietate, care poate fi dată în faţa poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României
 12. Chitanţa reprezentând contravaloarea:
 • cărţii de identitate (7 lei);
 • cărţii de identitate provizorii (1 leu);
Cartea de identitate provizorie
 • se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
 • pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de 1 an.
Termen  de soluţionare
 • Conform prevederilor legale, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pana la 30 de zile de la data inregistrarii cererii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. In situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.
 • In cazul in care un cetatean se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt de 5 zile lucratoare (ex. motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale, etc), acesta se va adresa conducerii institutiei (sefului de birou), care va analiza si va dispune, dupa caz, masuri pentru solutionarea in timp util a cererii acestuia.
Important de ştiut

Cererea pentru eliberarea actului de identitate

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se completează de solicitant la rubricile prevăzute pe faţa acesteia
        IMPORTANT – cererea nu se completează pe verso de către solicitant

Cum depun cererea, cum ridic actul de identitate

 • Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal,
 • Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi fotocopie.
 • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situatia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii si a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere

Cetăţenii români aflaţi în străinătate

În situaţia în care solicitantul  nu se află în ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente:

 1. Acte încheiate în condiţii de validitate, prevăzute de legislaţia română în vigoare
 2. Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul 1.
 3. ATENŢIE declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
 4. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr. 14), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care acesta va certifica existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele 1. şi  2.  
 5. ATENŢIE: nota de verificare este solicitată de serviciul de evidenţă, nu de persoana fizică.
 6. pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali
 7. Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Precizări privind art. 321, 322, 323 din codul civil:

 • declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane, poate fi dată numai de unul dintre soţi în situaţia în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei;
 • în spaţiul destinat declaraţiei dată pe cerere ori în conţinutul declaraţieimodel anexa nr.12 sau 13 din HG1375/2006, soţul menţioneayă următorul text „Declar că imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei”;
 • în cazul în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei, declaraţia de consimţământ trebuie să fie dată de ambi soţi
 • în baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soţi sau care este încheiat înainte de casatorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soţ, cât şi copiilor minori, fără consimţământul proprietarului.

Încetarea căsătoriei prin decesul unuia dintre soţi

 • nu atrage niciodată modificarea numelui de familie al soţului ce a rămas în viaţă
 
 
 
Înapoi la:HomeSunteţi la:ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CU OCAZIA MODIFICăRII ORI SCHIMBăRII NUMELUI